2017. június 4. vasárnap

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?"

ApCsel 2,1-12.

PÜNKÖSD

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen... (ApCsel 2,1)

Hatodik osztályos vasárnapi iskolásaimmal a pünkösd történetét vettük. Elmondtam, hogy az első tanítványokhoz hasonlóan engem is ámulatba ejt, ahogy a Szentlélek mindenki számára lehetővé teszi, hogy Krisztust kövesse, bármilyen anyanyelvű.
Pár évente meglátogatjuk feleségem rokonait a németországi Fekete-erdőben. Bár nem beszélek németül, szeretek ott istentiszteletre járni. A prédikáció, az énekek és az imádságok szavait nem értem, mégis otthon érzem magam, és tolmácsolás nélkül is tudom követni. Mintha a Szentlélek megadná, hogy érezzem a szeretetet, békességet, őszinteséget abban, ahogyan beszélnek, énekelnek és imádkoznak. Bár a szavakat nem értem, tudom, mi történik, abból, ahogyan beszélnek. Felismerem, amikor a Miatyánkot mondják, vagy ha egy ismert ének következik, mert felcsendül az orgonán a jól ismert dallam.
Bátorítom az utazókat, hogy keressenek egy helyi gyülekezetet, és menjenek el istentiszteletre. A jól ismert istentiszteleti rend és a Szentlélek segít, hogy megértsük azt, akkor is, ha nem ismerjük a nyelvet.

Imádság: Istenünk, köszönjük a Szentlélek ajándékát, hogy mindenki a saját nyelvén megértheti az istentiszteletet és a te igédet. Add, hogy szívesen lássuk a vendégeket, és hívjuk őket közös istentiszteletre! Ámen.

Isten hallja az imáimat, mindegy, milyen nyelven beszélek.
David John Walker (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÜLFÖLDRE UTAZÓ KERESZTÉNYEKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek